Phát động phong trào đọc sách trong thanh niên (2024)

Ngày 19/4 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức lễ phát động "Ngày đọc sách trong thanh niên". Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định: Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên là hoạt động có ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức các bạn trẻ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong thanh niên, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách của thế hệ trẻ.

Phát động phong trào đọc sách trong thanh niên (1)
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm phát động phong trào đọc sách trong thanh niên trên phạm vi toàn quốc

Thứ trưởng đề nghị các nhà xuất bản và đơn vị liên kết xuất bản đề cao trách nhiệm xã hội, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, chất lượng giáo dục, văn hóa và sự đa dạng, hấp dẫn của sách. Các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm đẩy mạnh xây dựng không gian sách hiện đại, chuyên nghiệp cả trên thực địa, cũng như trên không gian mạng, phải để cho mỗi nhà sách, hiệu sách, gian hàng điện tử trở thành một địa chỉ văn hóa hấp dẫn, là thiết chế văn hóa quan trọng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Thứ trưởng mong muốn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng chung tay, cùng ngành xuất bản, thư viện đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc với tinh thần, đầu tư cho xuất bản và văn hóa đọc là đầu tư vào nguồn lực con người, cũng là nguồn lực lớn nhất đem đến sự thành công, thịnh vượng cho thế hệ trẻ.

“Bằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân; tạo dựng nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”- Thứ trưởng bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ đoàn tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh, thiếu nhi về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh, thiếu nhi, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Phát động phong trào đọc sách trong thanh niên (2)
Các đại biểu giao lưu tại Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên

Các bên liên quan cần trang bị kỹ năng, phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng; định hướng, thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội; phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển văn hóa đọc.

Các cấp bộ đoàn cũng cần đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi... về sách và văn hóa đọc, vận động tặng tủ sách, thư viện sách trong các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm của tổ chức Đoàn, như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông…

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng mỗi đoàn viên thanh niên dành thời gian đọc sách mỗi ngày, coi việc đọc sách như một nhu cầu thiết yếu, bởi "Thích đọc sách tức là biết đánh đổi những giờ phút buồn tẻ không thể tránh được trong cuộc đời lấy những giờ phút lý thú". Hãy cùng chia sẻ với nhau những cuốn sách hay, thông tin hữu ích từ sách. Sách là nơi các bạn có thể làm giàu nhanh nhất kiến thức cho mình và bước tới thành công" - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nhân dịp Lễ phát động Ngày đọc sách trong thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ cho lãnh đạo, cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 2.000 cuốn sách cho Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông và 2.000 cuốn sách cho Thư viện huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; NXB Thanh niên trao tặng 500 cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NXB Kim Đồng trao tặng 1.000 cuốn sách cho các trường học tại tỉnh Điện Biên./.

Phát động phong trào đọc sách trong thanh niên (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5642

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.